Uslovi korišćenja

 

Vaš pristup i korišćenje 5shop.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem 5shop.rs web sajta, dole navedene uslove korišćenja prihvatate bez ograničenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite ovaj web sajt.


Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Pet Friendly doo od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Pet Friendly doo i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Pet Friendly
doo I korisnik ne dogovore drugačije.


Autorska prava


Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na 5shop.rs web sajtu je u vlasništvu Pet Friendly doo ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ovog web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.


Zaštita podataka


Pet Friendly doo obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na ovom web sajtu i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost ovog web sajta osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.


Linkovi na druge web stranice


Ovaj web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na ovom web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Pet Friendly doo ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili
nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na 5shop.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van njenih tehničkih mogućnosti.


Izmena uslova korišćenja


Pet Friendly doo
zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu 5shop.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti ovu stranicu i pročita uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Pet Friendly doo nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.